yum install wget Enter khi bạn nhìn sai

Xem xét kiến thức linux gần đây, vẫn còn rất nhiều vấn đề sẽ có vấn đề bạn sẽ gặp được tóm tắt như sau:

1, centos phiên bản mini được cài đặt bởi VitrualBox, khi cài đặt lnmp môi trường đòi hỏi yum install wget

Tại dòng lệnh, gõ yum install wget Enter khi bạn nhìn sai:

Sau khi google và Bing tìm kiếm và xác minh cuối cùng tìm thấy vì lỗi cấu hình DNS trong tập tin cấu hình không được cấu hình kết quả DNS. Sửa đổi hai địa điểm sau:

1) vi / etc / sysconfig / network-scripts / ifcfg-eth0

Sửa ONBOOT = yes MM_CONTROLLED = không có hai tùy chọn

Sau khi cứu mạng khởi động lại mạng lưới dịch vụ khởi động lại

2) vi /etc/resolve.conf mặc định là một tập tin cần có sản phẩm nào để viết nội dung

Trong đó bạn có thể sử dụng để thêm một dns, dns nameserver địa chỉ IP và sau đó lưu

Hệ thống khởi động lại centos thức dưới tất cả sử dụng bình thường