Xem dưới CentOS yum cài đặt các đường dẫn tập tin

Nhiều lần sử dụng yum cài đặt phần mềm là rất dễ dàng, giúp chúng tôi giải quyết các gói phụ thuộc giữa các gói, nhưng có là một trong những nhược điểm là các tài liệu liên quan đến đôi khi không thể tìm được địa chỉ. Ở đây một phương pháp cho việc tìm kiếm tập tin cài đặt đường dẫn. Tôi là một người mới, học tập với bạn ~
[Root@localhost www] # rpm -ql httpd httpd-> tất cả các thư mục và tập tin danh sách tập tin thư mục