So sánh các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu NoSQL và các mô hình

Giới thiệu Cơ sở dữ liệu NoSQL cố gắng để cung cấp chức năng nhất định mà quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống hơn hệ thống không. Cho dù đó là để giữ đơn giản khóa-giá trị cặp cho ngắn hơn độ dài của thời gian cho các mục đích bộ […]

Giới thiệu về truy vấn trong PostgreSQL

Cơ sở dữ liệu là một thành phần quan trọng của nhiều trang web và các ứng dụng, và có lúc cốt lõi của cách dữ liệu được lưu trữ và trao đổi trên internet. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của cơ sở dữ liệu quản lý là thực hành lấy dữ […]

Làm thế nào để xây dựng một mạng lưới thần kinh để nhận ra các chữ số viết tay với TensorFlow

Mạng nơ-ron được sử dụng như là một phương pháp sâu học tập, một trong những subfields nhiều của trí tuệ nhân tạo. Họ đã đầu tiên được đề xuất xung quanh 70 năm trước đây như là một nỗ lực nhằm mô phỏng cách bộ não con người hoạt động, mặc dù trong một […]

Cách dùng VIM trong Linux

CentOS có n tài khoản, cho Vim Hiển thị số dòng, có hai phương pháp: Hiển thị số dòng chỉ cho người dùng hiện tại và tất cả người dùng Hiển thị số dòng I. Hiển thị số dòng chỉ cho người dùng hiện tại Nhập lệnh: Vim ~/.vimrc Và sau đó: thiết lập nu […]

CentOS – lệnh đóng và mở tường lửa

hồi khởi động lại, còn người kia là vĩnh viễn, khởi động lại sẽ không được phục hồi. 1) có hiệu lực tạm thời cất, phục hồi khởi động lại Mở:  service iptables start Close:  service iptables stop 2) nhập vĩnh viễn vào hiệu lực, sẽ không được phục hồi sau khi khởi động lại chkconfig iptables on: mở Close: chkconfig […]

CentOS 7.1 mức chế độ khởi động chạy

Trong hầu hết các bản phân phối Linux, thường có tám runlevel Runlevel System State 0 Halt hệ thống 1 chế độ người dùng đơn 2 cơ bản chế độ đa người dùng 3 chế độ đa người dùng 5 chế độ người dùng đa với GUI 6 Khởi động lại hệ thống S, s […]

Centos 7 Thay đổi tên của NIC

1. Kiểm tra địa chỉ IP [Root @ localhost ~] # ip một 1: lo: <LOOPBACK, UP, LOWER_UP> mtu 65536 qdisc nhà nước noqueue UNKNOWN link / loopback 00: 00: 00: 00: 00: 00 BRD 00: 00: 00: 00: 00: 00 inet 127.0.0.1/8 phạm vi chủ lo valid_lft mãi mãi mãi mãi preferred_lft inet6 :: […]

yum install wget Enter khi bạn nhìn sai

Xem xét kiến thức linux gần đây, vẫn còn rất nhiều vấn đề sẽ có vấn đề bạn sẽ gặp được tóm tắt như sau: 1, centos phiên bản mini được cài đặt bởi VitrualBox, khi cài đặt lnmp môi trường đòi hỏi yum install wget Tại dòng lệnh, gõ yum install wget Enter khi […]