Hướng dẫn update centos 6.2, 6.3, 6.4 lên 6.5 trên VPS, server

CentOS community has released its major release of CentOS 6.5 on 1st December 2013, Since from the day of release every one is looking for upgrading the current version to latest CentOS release. This how to is mainly focusing on upgrading previous release of CentOS 6.x to the latest. Before going to update, lets look […]

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình VNC Server trên CentOS 7 / RHEL 7

The following simple guide help you to setup the VNC server on RHEL 7/CentOS 7 machines, VNC help to share the desktop with the other machines which has a client installed. VNC server and client are not installed by default, you need to setup the vnc server manually. Before installing the VNC server, let us […]

Hướng dẫn cài đặt Ruby on Rails trên VPS Ubuntu 12.04 từ Source

Ruby on Rails is an application stack that provides developers with a framework to quickly create a variety of web applications. Rails can be installed on a virtual private server with a variety of packages, but it can also be download manually, from source. This tutorial will go over the manual installation. Setup The steps […]

Hướng dẫn sử dụng .htaccess trên VPS

Why Use an .htaccess Page An .htaccess file is a way to configure the details of your website without needed to alter the server config files. The period that starts the file name will keep the file hidden within the folder. You can create the .htaccess file in a text editor (make sure to name […]

Hướng dẫn sử dụng PuTTY để đăng nhập và quản lý VPS trên SSH

Step One—Dowload PuTTY To log into your VPS  on windows, you will need to have PuTTY, an SSH client, installed on your computer. If you do not have it yet, you can download the program here. Choose the windows installer. Step Two—Set Up the Configuration Screen Once PuTTY is downloaded and installed, starting the program […]

How To Measure MySQL Query Performance with mysqlslap

Giới thiệu MySQL đi kèm với một tiện dụng ít công cụ chẩn đoán được gọi là mysqlslap mà đã khoảng từ phiên bản 5.1.4. Nó là một công cụ điểm chuẩn có thể giúp DBAs và nhà phát triển tải kiểm tra máy chủ cơ sở dữ liệu của họ. mysqlslap có thể thi […]

VPS là gì ?

VPS lưu trữ là một máy chủ riêng ảo, và là một máy chủ HĐH. Một môi trường lưu trữ VPS bắt chước một máy chủ chuyên dụng trong một môi trường lưu trữ được chia sẻ. Đó là kỹ thuật cả hai chia sẻ lưu trữ và chuyên dụng lưu trữ. VPS Hosting là […]