Hướng dẫn cài đặt Varnish 4 và Apache 2 trên Ubuntu 14.04

Apache là máy chủ web phổ biến được sử dụng bởi hầu hết các công ty lưu trữ web. Varnish Cache là một máy gia tốc và HTTP proxy ngược lại. Chúng tôi có thể sử dụng với bất kỳ máy chủ Varnish HTTP. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng Apache 2. […]