Hướng dẫn cài đặt Left 4 Dead Gameserver trên Debian

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ thiết lập một máy chủ trò chơi Left 4 Dead trên Debian 7. Những lệnh này đã được thử nghiệm trên Debian 7 nhưng họ cũng nên làm việc trên Ubuntu. Trước khi nhận được các tập tin L4D, chúng tôi cần phải cài đặt một số gói. […]