Cài đặt DUB trên Ubuntu 14,04

Trong hầu hết mọi ngôn ngữ lập trình, đó là một người quản lý gói phần mềm mà làm cho nó dễ dàng để xây dựng các ứng dụng của bạn cùng với tất cả các phụ thuộc của bạn. DUB, một người quản lý gói cho D, làm cho nó dễ dàng để xây […]