Hướng dẫn cài đặt Left 4 Dead Gameserver trên Debian

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ thiết lập một máy chủ trò chơi Left 4 Dead trên Debian 7. Những lệnh này đã được thử nghiệm trên Debian 7 nhưng họ cũng nên làm việc trên Ubuntu. Trước khi nhận được các tập tin L4D, chúng tôi cần phải cài đặt một số gói. […]

Hướng dẫn cài đặt Counter Strike trên Debian

In this guide, we will be setting up a Counter Strike: Source game server on Debian 7. These commands were tested on Debian 7 but they should also work on Ubuntu. Before we get the CS:S files, we need to install a few packages. Log into the server as root and issue the following commands. […]

VPS là gì ?

VPS lưu trữ là một máy chủ riêng ảo, và là một máy chủ HĐH. Một môi trường lưu trữ VPS bắt chước một máy chủ chuyên dụng trong một môi trường lưu trữ được chia sẻ. Đó là kỹ thuật cả hai chia sẻ lưu trữ và chuyên dụng lưu trữ. VPS Hosting là […]