Làm thế nào để có được chi tiết kỹ thuật phần cứng trong Debian và derivatives

Khá một vài cách để có được các thông số kỹ thuật phần cứng hoặc thông tin trong Linux dựa distro. Một vài công cụ cũng sẵn cho mục đích đó. Đối với thông số kỹ thuật phần cứng hoàn toàn, lshw một công cụ tuyệt vời. Nó là một công cụ dòng lệnh dựa. sẽ cung cấp cho bạn tất cả các phần cứng của bạn liên quan đến infos dòng lệnh. Bạn thậm chí có thể nhận được các infos trong biểu mẫu. Không phải là mát mẻ đó?

 

lshw cũng một giao diện GTK tên là lshw-gtk. Đô thị này có các phiên bản GUI sẽ cung cấp cho bạn các tính năng tương tự không đau đớn.
Cài đặt lshw trong Debian hay của nó phái sinh ví dụ như Ubuntu, bạc hà, vv OS tiểu học bằng cách sử dụng lệnh sau trong Terminal:

sudo apt-get install lshw

Bây giờ để chạy lshw loại:

sudo lshw

Điều này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết trong thiết bị đầu cuối. Nếu bạn muốn nhận được chúng trong HTML file, nhập:

cd && sudo lshw -html > file_name.html

Lệnh này sẽ tạo ra một tập tin HTML trong thư mục nhà của bạn. Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt để xem các tập tin đầu ra.
Nếu bạn thích hasslefree cách, sau đó sử dụng lshw-gtk thay vào đó. Cài đặt bằng cách sử dụng:

sudo apt-get install lshw-gtk

Bây giờ để chạy lshw-gtk

gksu lshw-gtk