Kết nối với các bằng cách sử dụng DSL kết nối Internet trong GNOME và/hoặc đó là Forks

GNOME nhánh của nó, tức là sự thống nhất, quế, vv sử dụng GNOME Network Manager. Bạn có thể dễ dàng kết nối với internet bằng cách sử dụng kết nối DSL.
1. nhấp chuột phải vào tiểu dụng NetworkManager hoặc nm-applet. Trong một số hệ thống, sẽ được đặt tên như kết nối mạng.
2. chọn chỉnh sửa kết nối.
3. đi để DSL tab. chọn thêm.
4. vào cài đặt PPP. Trong phần xác thực, Giữ PAP CHAP chọn phương pháp bỏ chọn các đũa.
5. bây giờ đi đến IPv4 tab. Từ phương pháp, chọn hướng dẫn sử dụng. Trong địa chỉ, hãy thêm địa chỉ, mặt nạ mạng cổng. Ghi lại địa chỉ máy chủ DNS trong lĩnh vực tương ứng.
6. bây giờ đi đến DSL tab dập tắt tên người dùng mật khẩu của bạn. Không cần phải cung cấp cho tên dịch vụ của bạn. Bây giờ lưu .
sẽ xuất hiện trong quản lý mạng Applet chỉ sau đó. Chọn từ nm-applet. Bạn sẽ nhận được kết nối với Internet.