GNOME-Terminal trống hoặc nào không hiển thị bất kỳ văn bản trong cửa sổ quản lý tuyệt vời

GNOME-Terminal sử dụng văn bản màu đen trên nền trắng. Mặt khác, quản lý cửa sổ Awesome sử dụng nền đen toàn bộ hệ thống. Đó là nơi mà vấn đề phát sinh. GNOME-Terminal do đó cho thấy màu sắc font màu đen trên nền đen. Vì vậy, trong tổng số bạn không nhìn thấy bất cứ điều gì dường như trống. Giải pháp đơn giản. Từ Terminal menu, go to Profile Preferences > Colors.   bỏ chọn sử dụng hệ thống màu sắc hoặc ngược lại. Vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.