Giải quyết các đĩa U đĩa U sau khi bạn cài đặt phương pháp loại bỏ Centos không thể bắt đầu các vấn đề

1, chuyển sang người dùng root

#su – root

2, vào chế độ grub

#grub

3, sau đó làm theo các bước dưới đây để làm

grub> find / boot / grub / stage1 hoặc tìm / grub / stage1

Lợi nhuận chung tương tự như (hd0,5) và như thế, nhớ nó.

grub> quit

4, chỉnh sửa grub.conf

#vim /boot/grub/grub.conf

Các bài xuất hiện trong các tài liệu (hdx, y) thay thế tất cả các giá trị thu được ở bước 3

5, nhập lại chế độ grub và làm theo các bước sau, lưu ý hai lệnh sau đây có các khoảng trống.

grub> root (hdx, y)

grub> setup (hdx)

grub> quit

6. Khởi động lại

#shutdown -r now