Debian đã thông báo dài hạn hỗ trợ cho “Squeeze”

Debian 6.0 Squeeze bây giờ một phiên bản hỗ trợ dài hạn. Hỗ trợ thường xuyên bảo mật cho Squeeze sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5. Dưới sự hỗ trợ dài hạn hỗ trợ bảo mật cho Squeeze đã được mở rộng lên đến tháng hai năm 2016. Nó là một tổng số 5 năm hỗ trợ an ninh kể từ ngày phát hành ban đầu.
Đây lần đầu tiên của một loại bước thực hiện bởi Debian, cung cấp hỗ trợ dài hạn. Này dài hạn hỗ trợ của Squeeze sẽ được xử lý bởi một phần ba bên thay vì nhóm bảo mật Debian. Sự thành công của Squeeze-LTS sẽ được xem xét để cung cấp Wheezy Jessie LTS, nếu sẽ bất kỳ