CentOS – lệnh đóng và mở tường lửa

hồi khởi động lại, còn người kia là vĩnh viễn, khởi động lại sẽ không được phục hồi.

1) có hiệu lực tạm thời cất, phục hồi khởi động lại
Mở:  service iptables start
Close:  service iptables stop

2) nhập vĩnh viễn vào hiệu lực, sẽ không được phục hồi sau khi khởi động lại
chkconfig iptables on: mở
Close: chkconfig iptables off

Bạn có thể thực hiện mở và hoạt động đóng cửa cho các dịch vụ khác theo Linux bằng cách sử dụng lệnh trên.