CentOS 7.1 mức chế độ khởi động chạy

Trong hầu hết các bản phân phối Linux, thường có tám runlevel

Runlevel System State
0 Halt hệ thống
1 chế độ người dùng đơn
2 cơ bản chế độ đa người dùng
3 chế độ đa người dùng
5 chế độ người dùng đa với GUI
6 Khởi động lại hệ thống
S, s chế độ người dùng đơn

Bạn có thể xem các tập tin / etc / inittab trong

[Root @ wode003 ~] # cat / etc / inittab

-bash: cat / etc / inittab: Không có tập tin hoặc thư mục

[Root @ wode003 ~] # cat / etc / inittab

# Inittab không còn được sử dụng khi sử dụng systemd.

#

# THÊM CẤU HÌNH ĐÂY SẼ KHÔNG CÓ HIỆU LỰC VỀ HỆ THỐNG CỦA BẠN.

#

# Ctrl-Alt-Xóa được xử lý bởi /usr/lib/systemd/system/ctrl-alt-del.target

#

. # Systemd sử dụng ‘mục tiêu’ thay vì runlevel Theo mặc định, có hai mục tiêu chính:

#

# Multi-user.target: tương tự sang runlevel 3

# Graphical.target: tương tự sang runlevel 5

#

# Để xem mục tiêu mặc định hiện tại, chạy:

# Systemctl get-mặc định

#

# Để thiết lập một mục tiêu mặc định, chạy:

# Systemctl thiết lập mặc định TARGET.target

#

// Get-mặc định

[Root @ wode003 ~] # systemctl có được mặc định

graphical.target

// Thiết lập mặc định

[Root @ wode003 ~] # systemctl thiết lập mặc định đa user.target

rm ‘/etc/systemd/system/default.target’

ln -s ‘/usr/lib/systemd/system/multi-user.target’ ‘/etc/systemd/system/default.target’

[Root @ wode003 ~] # systemctl có được mặc định

đa user.target

[Root @ wode003 ~] #