Cách dùng VIM trong Linux

CentOS có n tài khoản, cho Vim Hiển thị số dòng, có hai phương pháp: Hiển thị số dòng chỉ cho người dùng hiện tại và tất cả người dùng Hiển thị số dòng
I. Hiển thị số dòng chỉ cho người dùng hiện tại
Nhập lệnh: Vim ~/.vimrc
Và sau đó: thiết lập nu
Lưu: CTRL + z + z (hoặc: wq! )
Ok!
II. Hãy để tất cả người dùng Hiển thị số dòng
Nhập lệnh: / vimrc
Vimrc tập tin cuối thêm vào: thiết lập nu
Lưu: CTRL + z + z (hoặc: wq! )
Ok!
Do đó, không có vấn đề mà người sử dụng Hiển thị số dòng trong Vim!!