So sánh các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu NoSQL và các mô hình

Giới thiệu Cơ sở dữ liệu NoSQL cố gắng để cung cấp chức năng nhất định mà quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống hơn hệ thống không. Cho dù đó là để giữ đơn giản khóa-giá trị cặp cho ngắn hơn độ dài của thời gian cho các mục đích bộ […]

Giới thiệu về truy vấn trong PostgreSQL

Cơ sở dữ liệu là một thành phần quan trọng của nhiều trang web và các ứng dụng, và có lúc cốt lõi của cách dữ liệu được lưu trữ và trao đổi trên internet. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của cơ sở dữ liệu quản lý là thực hành lấy dữ […]

Làm thế nào để xây dựng một mạng lưới thần kinh để nhận ra các chữ số viết tay với TensorFlow

Mạng nơ-ron được sử dụng như là một phương pháp sâu học tập, một trong những subfields nhiều của trí tuệ nhân tạo. Họ đã đầu tiên được đề xuất xung quanh 70 năm trước đây như là một nỗ lực nhằm mô phỏng cách bộ não con người hoạt động, mặc dù trong một […]

Cấu hình iptables cơ bản bảo mật VPS

Took a look at secure logs and access logs, more than half are brute force and scanning, although the password is extremely complex, but always so consuming server resources is not, simply put SSH ports and FTP modification and then write the iptables protected a little bit better. There is a thing called Fail2Ban, can […]

Apache 2 Web Server on Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin)

Hướng dẫn này giải thích làm thế nào để cài đặt và cấu hình máy chủ web Apache trên Ubuntu 12.04 (tê tê Precise). Tất cả cấu hình sẽ được thực hiện thông qua các thiết bị đầu cuối; chắc chắn rằng bạn đang đăng nhập như là người chủ thông qua SSH. Nếu bạn […]

Cách dùng VIM trong Linux

CentOS có n tài khoản, cho Vim Hiển thị số dòng, có hai phương pháp: Hiển thị số dòng chỉ cho người dùng hiện tại và tất cả người dùng Hiển thị số dòng I. Hiển thị số dòng chỉ cho người dùng hiện tại Nhập lệnh: Vim ~/.vimrc Và sau đó: thiết lập nu […]

CentOS – lệnh đóng và mở tường lửa

hồi khởi động lại, còn người kia là vĩnh viễn, khởi động lại sẽ không được phục hồi. 1) có hiệu lực tạm thời cất, phục hồi khởi động lại Mở:  service iptables start Close:  service iptables stop 2) nhập vĩnh viễn vào hiệu lực, sẽ không được phục hồi sau khi khởi động lại chkconfig iptables on: mở Close: chkconfig […]

CentOS 7.1 mức chế độ khởi động chạy

Trong hầu hết các bản phân phối Linux, thường có tám runlevel Runlevel System State 0 Halt hệ thống 1 chế độ người dùng đơn 2 cơ bản chế độ đa người dùng 3 chế độ đa người dùng 5 chế độ người dùng đa với GUI 6 Khởi động lại hệ thống S, s […]